Wykroczenia i przestępstwa skarbowe związane z rozliczeniem PIT

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe związane z rozliczeniem PIT

09:01 06/07/2015

Dowiedz się, jakie kary mogą Cię czekać za popełnienie błędu w rozliczeniu podatkowym lub zaniechanie jego złożenia.

Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie corocznego rozliczenia PIT i wykazanie w nim wszystkich osiągniętych w minionym roku dochodów. Niezależnie od rodzaju składanego formularza PIT, należy uwzględnić wszystkie źródła przychodu i całość uzyskanych kwot w ciągu roku kalendarzowego. Zatajenie stosownych informacji może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, ponieważ urząd skarbowy może zażądać od podatnika zapłacenia podatku od niewykazanych dochodów nawet w wysokości 75%. Ponadto organy podatkowe mogą nałożyć sankcje o charakterze karno-skarbowym, to jest grzywnę lub nawet karę pozbawienia wolności, którą wymierza sąd po zakończeniu postępowania. Rodzaj sankcji jest uzależniony od decyzji odpowiednich organów oraz kwalifikacji czynu jako wykroczenia albo przestępstwa skarbowego. Za wykroczenie uznaje się czyn zabroniony, wskazany w kodeksie karnym skarbowym, zagrożony karą grzywny, o ile kwota narażona na tak zwane uszczuplenie należności podatkowej nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 roku sumy 8400 zł.   

 

Złożenie deklaracji podatkowej po terminie jest z reguły traktowane jako wykroczenie skarbowe i zazwyczaj kończy się nałożeniem przez urząd skarbowy mandatu w wysokości od 168 do 3360 zł, według stawek obowiązujących w 2014. Do wykroczeń skarbowych zalicza się też między innymi nieuiszczenie w stosownym terminie podatku, wprowadzenie w błąd organu podatkowego i narażenie go na zwrot nienależnej kwoty, uszczuplenie opłaty skarbowej, niedokonanie w terminie aktualizacji danych lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

WL