Akcje czy obligacje – co jest bardziej opłacalne?

Akcje czy obligacje – co jest bardziej opłacalne?

09:01 06/07/2015

Inwestycje giełdowe - samodzielne lub prowadzone za pośrednictwem wyspecjalizowanych funduszy inwestycyjnych - mogą dotyczyć lokowania kapitału m.in. w akcje lub obligacje. Które z tych instrumentów finansowych warto wybrać?

Czym są akcje?

 

Akcje są papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzez ich zakup inwestor wchodzi w posiadanie praw majątkowych i niemajątkowych. Jest akcjonariuszem, posiadającym określone obowiązki. Akcje emitowane są przez spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego lub kapitału spółki.

 

Inwestycje w te papiery wiążą się z koniecznością poniesienia pewnego ryzyka, ale jednocześnie dają najwyższy potencjalny zwrot z inwestycji. Można więc na nich dużo zarobić, choć występuje przy tym wysokie ryzyko straty części lub całości zainwestowanego kapitału.

 

 

Czym są obligacje?

 

Obligacje są papierami wartościowymi o charakterze dłużnym, które są stosunkowo bezpiecznymi instrumentami inwestycyjnymi, zwłaszcza w porównaniu z akcjami. Mogą być emitowane przez:

• Skarb Państwa,

• jednostki samorządu terytorialnego,

• spółki akcyjne,

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

• spółki komandytowo-akcyjne,

banki spółdzielcze.

 

W ramach obligacji emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza - inwestora nabywającego obligacje - i zobowiązuje się do określonego świadczenia na jego rzecz. Najczęściej polega ono na zwrocie pożyczonej kwoty pieniędzy wraz z ustalonymi z góry odsetkami w okresie wykupu obligacji, np. w perspektywie roku czy dwóch lat.

 

W obligacje powinny inwestować osoby oczekujące stabilnego, pewnego zysku (wyższego niż na lokacie bankowej), które nie chcą ponosić ryzyka straty z inwestycji, z jakim mamy do czynienia w przypadku akcji spółek giełdowych. Obligacje można kupować na rynku Catalyst, czyli rynku obrotu papierami dłużnymi, zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot SA.

 

WL