Jak odwołać się od decyzji podatkowej?

Jak odwołać się od decyzji podatkowej?

09:01 06/07/2015

Jeśli podatnik nie zgadza się z wydaną przez organy skarbowe decyzją podatkową lub jest ona dla niego niekorzystna, ma możliwość złożenia odwołania. Musi ono spełniać wszelkie wymogi formalne, aby zostało uwzględnione.

Odwołanie do izby skarbowej

 

Ordynacja podatkowa daje podatnikom w Polsce możliwość odwołania od wydanych przez fiskus decyzji. Odwołanie składa się do izby skarbowej w formie pisemnej, zawierającej takie elementy, jak:

• zarzuty przeciwko zaskarżonej decyzji (dlaczego podatnik się z nią nie zgadza),

• określenie istoty i zakresu żądań,

• przywołanie dowodów,

• określenie osoby podatnika, który składa odwołanie wraz z jego danymi teleadresowymi,

• podpis podatnika.

 

Dodatkowo odwołanie powinno określać, który Urząd Skarbowy wydał zaskarżaną decyzję podatkową i w jaki sposób dopuścił się - zdaniem podatnika - takiego czynu. Można wskazać na uchybienia prawa materialnego lub na nieprzestrzeganie przez urzędników przepisów proceduralnych. Dowody wskazane w odwołaniu nie muszą być nowe, ale mogą być znane fiskusowi.

 

W odwołaniu od decyzji podatkowej podatnik może domagać się uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji - w całości bądź w części.

 

 

Odwołanie od decyzji podatkowej – ważne terminy

 

Na napisanie i złożenie odwołania podatnik ma 14 dni. Czas ten liczony jest od następnego dnia od momentu doręczenia decyzji podatnikowi. Jeśli ostatni dzień terminu przypadającego na odwołanie przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, podatnik zyskuje dodatkowy dzień na złożenie stosownego pisma do izby skarbowej. Po upływie wskazanego terminu odwołanie może skutecznie wnieść tylko osoba, która dowiedzie, że nie ponosi winy za opóźnienie.

 

Jeśli odwołanie jest niekompletne, można je uzupełnić na żądanie urzędników w trybie zgodnym z art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej. Wnoszący odwołanie musi poprawić wszystkie braki w terminie 7 dni.

 

Urząd Skarbowy ma 14 dni na ustosunkowanie się do zawartych w odwołaniu podatnika zarzutów. Jeśli zostaną one uwzględnione w całości, podatnik uzyskuje nową decyzję, która uchyla lub zmienia zaskarżone rozstrzygnięcie. Jeśli odwołanie nie jest uwzględnione, sprawa trafia do izby skarbowej.

 

WL