Nowa ustawa konsumencka

Nowa ustawa konsumencka

09:01 06/07/2015

Ustawa o prawach konsumenta uchwalona przez Sejm 9 maja 2014 roku weszła w życie 25 grudnia 2014 roku. Od tego dnia obowiązuje ona tak sprzedawców, jak konsumentów.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze elementy ustawy:

1. Wydłużeniu wzrósł termin, w którym kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyn - obecnie wynosi on 14 dni w miejsce dotychczasowych dziesięciu.

2. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował klienta o przysługującym mu prawie odstąpienia, wygasa ono dopiero po upływie roku od minięcia podstawowego 14-dniowego terminu.

3. Wzrośnie konsumencka świadomość zawieranych umów - przedsiębiorcy zobligowani zostają do udzielania wyczerpujących informacji, także w sklepie stacjonarnym, na temat przedmiotu transakcji jak i wszystkich rzeczywistych kosztów z niej wynikających. W przypadku niedostatecznego poinformowania i wynikającego z tego zwrotu towaru, klient zwolniony jest z ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. Spadają one na przedsiębiorcę, jednak tylko w zakresie najtańszego dostępnego w ofercie środka transportu, niezależnie od tego, jaki był wybrany przez klienta.

4. Nowa ustawa zwiększa swobodę konsumenta co do decyzji po wykryciu wady towaru. Może on zażądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu, bez uprzedniej konieczności naprawy czy wymiany.

5. Skończy się zawieranie umów przez telefon - muszą być one potwierdzone na papierze bądź drogą elektroniczną przez klienta pod rygorem nieważności.

6. Możliwe jest odstąpienie od transakcji zawartej na aukcji elektronicznej, ale tylko w przypadku, gdy sprzedającym jest przedsiębiorca, a nie osoba prywatna.

7. W gwarancji konsumenckiej przywrócone zostanie stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że jeśli nie zostanie to określone inaczej przez sprzedającego, obowiązuje dwuletni termin określony w Kodeksie Cywilnym.


Powyższe przepisy nie dotyczą niektórych rodzajów umów - usług socjalnych (umowa o najem czy opiekę nad dziećmi), dotyczących gier hazardowych, kupna w automatycznych punktach obsługi, usług finansowych (z wyjątkiem zawieranych na odległość), imprez turystycznych czy deweloperskich.

 

GS