Definicja prawna licytacji komorniczej

Definicja prawna licytacji komorniczej

11:02 23/05/2016

Dobra materialne zajęte przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego mogą zostać sprzedane przy pomocy licytacji publicznej - pozyskane w ten sposób środki przeznaczone są na pokrycie długu u wierzyciela.

O tym, czym jest licytacja oraz według jakich zasad powinna być przeprowadzona, mówią przepisy zebrane w artykule 867. Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Czym jest licytacja komornicza?

Licytacją komorniczą nazywamy formę publicznej sprzedaży dóbr zajętych przez komornika sądowego, które mogą być nabyte przez osoby fizyczne lub podmioty prawne po zaproponowaniu przez nie najwyższej kwoty. Licytacje prowadzone są „w górę”, co oznacza, że w chwili, gdy jeden z licytantów zadeklaruje daną kwotę, kolejni licytanci nie mogą zaproponować kwoty niższej. Licytacje komornicze odbywają się w miejscu publicznym, prowadzone są przez komornika sądowego, takiego jak działający przy sądzie rejonowym komornik Marian Piasecki. Nadzór nad zgodnym z prawem przebiegiem licytacji sprawuje sędzia.


Zasady przeprowadzania licytacji

Licytacje komornicze ogłaszane są publicznie najpóźniej na trzy dni przed ich terminem. Cena wywoławcza licytowanego mienia podczas pierwszej licytacji wynosi 75% jego oszacowanej wartości. Jeśli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku w wyniku braku chętnych licytantów (licytacja może odbyć się w chwili, gdy do udziału w niej zgłosi się przynajmniej jedna osoba lub podmiot prawny), wyznaczany jest drugi termin – cena wywoławcza wynosi wtedy 50% oszacowanej wartości mienia. Licytant, który zaproponował najwyższą cenę i wygrał licytację, zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia zadeklarowanej kwoty. Wyjątek stanowią licytacje, w których kwota wynosi więcej niż 500 złotych – w takim przypadku licytant zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty w wysokości 20% kwoty (nie mniejszej jednak niż 500 złotych) i wpłacenia reszty należności do południa następnego dnia. Licytacja jest wiążąca, co oznacza, że zwycięski licytant po skończeniu licytacji nie może wycofać się z zakupu – jeśli to zrobi, nałożona na niego zostanie kara w wysokości 10% zadeklarowanej kwoty. Licytant staje się właścicielem licytowanego mienia o ile nie zostały złożone ze strony dłużnika lub wierzyciela żadne skargi dotyczące przebiegu licytacji – w takich przypadkach skarga musi być wcześniej rozpatrzona przez sąd.

Należy pamiętać, że nie każdy jest uprawniony do wzięcia udziału w licytacji konkretnego mienia. W gronie tym znajduje się komornik prowadzący licytację, dłużnik, ich najbliżsi krewni (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo), osoby urzędowo obecne przy licytacji oraz licytanci, którzy nie wywiązali się z warunków poprzednich licytacji.