Dziedziczenie ustawowe - na czym polega?

Dziedziczenie ustawowe - na czym polega?

21:27 11/07/2018

Przejmowanie spadku pozostawionego przez spadkodawcę może odbywać się na podstawie pozostawionej przez niego ostatniej woli, czyli w formie testamentu, lub na podstawie dziedziczenia ustawowego. Na czym ono polega?

Czym jest dziedziczenie ustawowe?

W prawie spadkowym ujęte jest pojęcie dziedziczenia ustawowego, które polega na zastosowaniu przepisów prawa wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament pozostawiony przez niego jest nieważny, albo powołane do dziedziczenia osoby nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć całego spadku lub jego części. Wskazuje ono kolejność dziedziczenia spadku, opierając się przy tym na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia.

Kolejność dziedziczenia

Prawo dzieli spadkobierców ustawowych powoływanych do dziedziczenia ustawowego na grupy, dochodzące kolejno do dziedziczenia ustawowego. Można wyróżnić cztery takie grupy:

  • I grupa - obejmuje małżonka i dzieci spadkodawcy oraz zstępnych dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku,
  • II grupa - obejmuje małżonka spadkodawcy, rodziców spadkodawcy oraz jego rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa,
  • III grupa - obejmuje dziadków spadkodawcy, zstępnych dziadków spadkodawcy i pasierbów, jeśli nie ma spadkobierców z I i II grupy,
  • IV grupa - obejmuje spadkobierców w postaci gminy lub Skarbu Państwa, jeśli nie ma innych spadkobierców ustawowych.

Pierwszymi do spadku według dziedziczenia ustawowego powoływane są osoby z I grupy spadkobierców. Jeśli jednak brak jest dzieci oraz dalszych zstępnych, czyli wnuków i prawnuków spadkodawcy, dziedziczą osoby z II grupy, a w przypadku ich braku - podmioty z grupy III. Ostatecznie spadkobiercą może zostać gmina lub Skarb Państwa, czyli osoby prawne prawa publicznego, jeśli z poprzednich trzech grup nie ma spadkobierców, jak podkreśla adwokat prowadzący sprawy spadkowe w Warszawie.

Ważne jest przy tym to, że małżonek zmarłego dziedziczy w I i II grupie spadkobierców, czyli zarówno ze zstępnymi zmarłego, jak i jego rodzicami czy rodzeństwem.

Źródło: http://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe/.