Jak napisać dobry biznesplan?

Jak napisać dobry biznesplan?

09:01 06/07/2015

Biznesplan stanowi opis przedsięwzięcia biznesowego, produktu lub usługi, jakie mają być wprowadzone na rynek, a także planu finansowego przeprowadzenia inwestycji. Taki dokument wymagany jest m.in. przy pozyskiwaniu inwestorów, kredytu bankowego lub dotacji unijnej.

Ważny dokument

 

Dobry biznesplan musi odpowiadać na najważniejsze pytania zadawane przez adresata dokumentu:

• kto realizuje przedsięwzięcie,

• czego dotyczy przedsięwzięcie,

• jak będzie ono zrealizowane,

• jakie będą jego koszty i potencjalne zyski.

 

W ramach biznesplanu należy również opisać obecną sytuację przedsiębiorstwa. Jeśli jest to dokument dotyczący otwarcia własnej działalności gospodarczej, powinien uwzględniać analizę rynku, na którym ma funkcjonować przedsiębiorca. W biznesplanie autor formułuje cele i sposoby ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Muszą być one realne, możliwe do osiągnięcia, powiązane z aktualną sytuacją firmy i całego rynku.

 

 

Najważniejsze elementy biznesplanu

 

Mimo że biznesplan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie biznesowe, najważniejszym jego elementem będzie plan finansowy projektu wraz z prognozą. W treści należy ocenić możliwości zwrotu poniesionych nakładów w perspektywie czasowej. Ważną częścią dokumentu jest analiza SWOT, czyli rozpatrzenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz ocena szans i zagrożeń występujących na rynku. Na podstawie takiej analizy przedsiębiorca może zadecydować o optymalnej strategii prowadzenia działalności w najbliższej przyszłości.

 

Do najważniejszych elementów biznesplanu należą:

• wstęp,

• streszczenie sytuacji przedsiębiorstwa,

• opis przedsiębiorstwa i rynku, na którym funkcjonuje,

• opis produktu lub usługi,

• analiza rynku i konkurencji,

• działania marketingowe i operacyjne,

• zarządzanie przedsiębiorstwem,

• harmonogram planowanych zadań,

• sprawozdanie finansowe firmy,

• prognozy finansowe,

• podsumowanie.

 

WL