Spółka z o.o. - najważniejsze informacje

Spółka z o.o. - najważniejsze informacje

09:01 06/07/2015

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz najczęściej występującą formą spółki kapitałowej.

Jej działalność została uregulowana najpierw w Niemczech w 1892 roku, a w Polsce dekretem z 8 lutego 1919 roku. Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki - innymi słowy nie ręczą oni swym prywatnym majątkiem, a jedynie kapitałem firmy. W przypadku, gdy roszczenia wierzycieli przekraczają majątek spółki, może mieć miejsce odpowiedzialność majątkowa współwłaścicieli, o ile w odpowiednim terminie nie zgłoszą oni wniosku o upadłość.

Główną zaletą prowadzenia tej formy działalności gospodarczej jest niski kapitał zakładowy - 5000 PLN (przy 100 000 dla spółki akcyjnej). Wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 PLN. Dodatkowo pieniądze te mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków. Rejestrację można przeprowadzić online, uproszczony formularz nie wymaga konsultacji specjalistycznego doradcy, co stanowi sporą zachętę dla początkujących przedsiębiorców.  

Sprawy spółki z o.o. prowadzi Zarząd, składający się z jednego lub większej liczby członków. Jako podmiot posiadający osobowość prawną spółka jest płatnikiem podatku dochodowego. Tu tkwi najistotniejsza wada takiego rodzaju przedsiębiorstwa - podatek płaci zarówno spółka, jak i poszczególni wspólnicy, z tytułu wypłaconych dywidend i innych dochodów (w obu przypadkach jest to 19%). Ma zatem miejsce podwójne opodatkowanie, niewystępujące w przypadku prowadzenia spółki osobowej. 

Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Powinien on zawierać następujące informacje:

  • nazwę sp. z o.o., jej siedzibę i adres,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu oraz sposób reprezentowania spółki z o.o.,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  • jeśli będzie to spółka jednoosobowa, to zgłoszenie do sądu rejestrowego powinno zawierać także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki.

Uproszczona procedura rejestracyjna oraz zniesienie odpowiedzialności materialnej udziałowców stanowią o atrakcyjności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo wyższego niż w innych formach prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowania. 

 

RP